Skip to content

Europa erkent CBD als voedingssupplement


Europa erkent CBD als voedingssupplement 🙌

Europa erkent dat CBD als voedingssupplement verkocht kan worden. Even daarvoor erkende de Verenigde Naties (VN) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de medicinale waarde van cannabis. 

---

De cannabissector ziet een kerstwens uitkomen en viert in één week twee mijlpalen

Brussel - De European Industrial Hemp Association (EIHA) ontving gisteren een brief van de gezondheidsdiensten van de Europese Commissie waarin staat dat CBD kan worden gekwalificeerd als voedsel. Even daarvoor erkende de VN de medicinale waarde van cannabis en aanvaardde de aanbeveling van de WHO om cannabidiol als medicijn opnieuw te evalueren. 

In het licht van het recente arrest C-663/18 van het Hof heeft de Commissie haar voorlopige conclusie over cannabidiol (CBD) herzien. De commissie verklaart dat CBD niet mag worden beschouwd als een drug in de zin van het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties inzake verdovende middelen van 1961. Deze doorbraak komt op hetzelfde moment als het moment waarop de Commissie voor verdovende middelen van de Verenigde Naties (CND) stemt om de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie te accepteren en dus cannabis te schrappen van de lijst IV van het Verdrag van 1961, die was voorbehouden aan stoffen met 'bijzonder gevaarlijke eigenschappen' en weinig of geen therapeutische waarde.

“Een echt historisch moment voor de mensheid: de Verenigde Naties erkennen, op basis van de aanbevelingen van de WHO, de medicinale waarde van cannabis en schrappen het uit Schedule IV van het Verdrag van 1961. Ten slotte wordt het medicinale nut van cannabis officieel erkend ”, zegt de heer Daniel Kruse, president van EIHA.

“Na deze historische stemming is het de moeite waard om te benadrukken dat industriële hennep en niet-medische CBD nog steeds buiten het toepassingsgebied van het Enkelvoudig Verdrag vallen. Daarom is de tweede beslissing van deze week nog belangrijker voor onze industrie: in het licht van de commentaren die onder meer van EIHA zijn ontvangen en van de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie, concludeert de Europese Commissie dat CBD niet als geneesmiddel mag worden beschouwd. en kan worden gekwalificeerd als voedsel. Als president van EIHA en als pionier van de hennepindustrie gedurende 26 jaar, wil ik de VN en onze EU-commissie echt bedanken voor deze absoluut geweldige kerstcadeautjes! 

---

The cannabis sector sees a Christmas wish come true and celebrates two milestones in one week

Brussels -- The European Industrial Hemp Association (EIHA) received yesterday a letter from the Health services of the European Commission stating that CBD can be qualified as food. Moments before, the UN recognised the medical value of cannabis and accepted WHO recommendation to rescheduled it.

In light of the recent Court judgement C-663/18, the Commission has reviewed its preliminary conclusion on cannabidiol, stating that it should not be considered as a drug within the meaning of the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs of 1961. This breakthrough comes at the same time as the United Nations’ Commission on Narcotic Drugs (CND) votes to accept the World Health Organisation’s recommendation to remove cannabis from Schedule IV of the 1961 Convention, which was reserved for substances with “particularly dangerous properties” and little or no therapeutic value.

“A truly historic moment for mankind: The United Nations, based on WHO recommendations, recognises the medical value of cannabis and removes it from Schedule IV of the 1961 Convention. Finally, the medicinal usefulness of cannabis is officially acknowledged” Says Mr Daniel Kruse, EIHA President.
“After this historic vote, it is worth highlighting that industrial hemp and non-medical CBD still remain out of the scope of the Single Convention. That is why, the second decision of this week is even more important for our industry: in light of the comments received inter alia from EIHA and of the recent European Court of Justice ruling, the European commission concludes that CBD should not be considered as drug and can be qualified as food. As the President of EIHA and as a pioneer of the hemp industry for 26 years, I truly thank the UN and our EU commission for these absolutely great Christmas presents!“

 Lees het volledige artikel hier.

Same Day Dispatch

All orders placed before 12:00 Monday to Friday are dispatched same day.

Free & Fast Delivery

A free fully-trackable 2-day delivery service on all orders over €75.

Certified & Tested

Produced in an Accredited Laboratory. Supreme Certified Tested & Analyzed.